Program

Her kan du se kursusprogrammet, som det ser ud i skrivende stund – med forbehold for ændringer.

Kurset varer 2*2 dage, og afholdes af to omgange: d. 22./23. januar og 5./6. marts 2015.

Alle fire dage foregår på Hotel Storebælt i Nyborg.

Dag 1

9.30-10.00: Teknisk assistance

Ved Jeppe Kragelund / Mathias Poulsen / Jan Nygaard Foged

Hvis du mangler hjælp til at få oprettet kontoer til de digitale værktøjer på tjeklisten, så er der mulighed for at få hjælp inden kurset begynder.

NB: Alle de digitale værktøjer på tjeklisten vil blive anvendt hyppigt på de fire kursusdage.

10.00-10.30: Velkomst

Ved Jeppe Kragelund / Mathias Poulsen / Jan Nygaard Foged
Velkomst herunder navnerunde.

Præsentation af Twitter, samt hvordan Twitter bruges i løbet af kurset.
Præsentation af hvordan kurset bruger Google Sites (Her findes interne kursusmaterialer).

Twitter bruges til kort at skrive om egne forventninger til kurset. Til kurset bruges #itdidaktik.

10.30-12.15: Oplæg og diskussion: Hvad er digital dannelse?

Oplæg og diskussion
Ved Jan Nygaard Foged

Diskussion: Flere typer af digital dannelse, fx kompetencebaseret vs “det at navigere i en stadig mere digital verden”.

Eleverne er i stigende grad flittige brugere af digitale medier, som fx Facebook, men de er ikke nødvendigvis gode til at bruge de digitale medier til at deltage i undervisningen, finde og behandle information på nettet på kvalificeret vis og udtrykke sig fagligt kompetent. I dette oplæg tager vi stilling til, hvilke krav det stiller til lærerne, hvis eleverne skal blive digitalt dannede.
Undervejs debatteres digital dannelse via forskellige medier, og deltagernes præsenteres for flere hands-on øvelser. I centrum for debatten er spørgsmålene:

 

 • Hvad betyder digital dannelse?
 • Hvorfor har eleverne brug for digital dannelse?
 • I hvilken udstrækning har vi pligt til at danne dem?
 • Hvordan underviser vi eleverne i digital dannelse?

 

Opsamling ift. konkrete erfaringer med inddragelse af twitter/medier i løbet af oplægget.
Elever fra to forskellige skoler deltager virtuelt i debatten.

12.15-13.15: Frokost

13.15-17.00: Deltagelseskompetence og Eksperimentarium 1 (Google Dokumenter)

Oplæg og øvelser
Ved Jeppe Kragelund

Det nye digitale mediemiljø åbner op for at eleverne nemt bliver distraherede, men digitale medier giver også mulighed for deltagelse i undervisningen på nye måder. Udfordringen for læreren bliver at udnytte potentialet for at inddrage eleverne. Det kan give en stemme til den tavse elev, fastholde vigtige pointer fra den dygtige, og i det hele taget få flere elever aktivt lærende med i undervisningen. Oplægget giver konkrete eksempler på, hvordan eksemplariske digitale værktøjer kan anvendes, så det giver involverende undervisning, mindre distraktion og udvikler elevernes evne til at deltage aktivt lærende.
Deltagerne vil løbende blive aktivt involveret i konkrete aktiviteter, der illustrerer hvordan man kan styrke elevernes deltagelse i undervisningen.
Google som værktøj – i forlængelse af foregående oplæg.

Programpunket er tredelt med følgende tre elementer:
1. Oplæg, der starter med et bredt perspektiv på deltagelseskompetence
2. Konkrete øvelser med Google Dokumenter – hands on. Hvordan virker programpakken? (Teknisk fokus)
3. Didaktiske perspektiver af de præsenterede værktøjer (Didaktisk og pædagogisk fokus)

17.00-18.00: Individuel hjælp og gensidig inspiration i relation til de præsenterede værktøjer

Under dette programpunkt er der mulighed for at få hjælp til eventuelle tekniske problemer med nogle af de gennemgåede programmer, samt til løsere gensidig inspiration af, hvordan de præsenterede redskaber konkret kan anvendes i egen undervisning.

18.00-20.00: Aftensmad

20.00-: Konkurrence og socialt samvær

Vi afslutter den første kursusdag med en (u)hyggelig dyst i digital dannelse.

Dag 2

7.00-8.00: Morgenmad

8.00- 9.00: Film i undervisningen

Oplæg

Ved Mette Malmqvist

Der vil være en præsentation af forskellige muligheder for anvendelse af film i undervisningen – både for elever og for lærer. Der vil blive en gennemgang af forskellige muligheder for optagelse af film samt uploading.

Undervejs vil der blive arbejde med Screencast-O-matic (Program til optagelse af sin computerskærm) samt upload til youtube.

Afslutningsvis vil vi kigge på fordele og ulemper.

9.00 – 10.30 : Eksperimentarium 2 Screencast-O-matic

(inkl. kaffepause)
Ved Mette Malmqvist og Jeppe Kragelund

I Eksperimentarium 2 arbejdes der i grupper videre med film i undervisningen. “Filmene” skal uploades på kursets Google-hjemmeside, så film-eksempler kan vises i plenum sidst i denne session.

Som introduktion til gruppearbejdet gives et par konkrete undervisningseksempler.

10.30 – 11.15: Mads og Monopolet – Dilemmaer, når nye IT-platforme inddrages i undervisningen

Oplæg og efterfølgende gruppe- plenumdiskussion
Ved Jeppe Kragelund

Indførelse af nye IT-platforme i undervisningen stiller os, som undervisere, over for forskellige nye dilemmaer, som vi bliver nød til at forholde os til både på elev-, klasse- og på skoleniveau.
Her rejses forskellige dilemmaer, som diskuteres i grupper og derefter i plenum.

11.15 – 12.15: IT og elevtyper

Gruppearbejde med cases

Ved Mathias Poulsen og Jeppe Kragelund

Der arbejdes i grupper med cases, som beskriver forskellige problemstillinger i forbindelse med anvendelse af digitale læringsmidler i undervisningen.
I grupperne reflekteres over fordele og ulemper ved at bruge forskellige digitale værktøjer.
Med udgangspunkt i en række beskrivelser af forskellige elevtyper diskuterer grupperne, hvordan og hvorvidt digitale medier kan bruges til at tilgodese forskellige elevtyper og løse de mange vanskelige situationer og udfordringer, der kan opstå i en undervisning.

12.15-13.15: Frokost

13.15-14.45: It-didaktisk værksted

Gruppearbejde med cases

Ved Jan Nygaard Foged, Jeppe Kragelund, Mathias Poulsen

Med udgangspunkt i de erfaringer, som er høstet på de første to kursusdage laves en plan for, hvordan I konkret vil bruge digitale medier i egen undervisning. I får hjælp til at komme i gang af både medkursister og kursusledere. Planen skal skitsere, hvilke forsøg I vil gennemføre i den mellemliggende periode.

14.45-15.15: Kaffe, evaluering og opsamling

Afprøvning i praksis

Mellem anden og tredje kursusdag går der ca. fem uger. Den tid bruges til at eksperimentere med anvendelsen af forskellige IT-værktøjer i undervisningen.

Der skal vælges et eller flere værktøjer, som skal afprøves i egen undervisning.
Kast dig ud i det. Du behøver ikke en fuldstændig gennemtænkt plan. Reflekterer over hvad der virker og ikke virker – og hvorfor det virker/ikke virker.

Undervejs deles erfaringer i vores Facebook-gruppe (https://www.facebook.com/groups/itdidaktik/), hvor du også kan trække på de øvrige deltagere i gruppen, hvad enten du trænger til helt konkret hjælp eller gerne vil have sparring på dine overvejelser og idéer.
Umiddelbart inden kursets anden del laver du en elev-evaluering i forhold til elevernes oplevede udbytte af din anvendelse af digitale medier i undervisningen.

Målet er, at vi på overskuelig vis får samlet en mængde ideer og refleksioner fra undervisningspraksis, som kan danne udgangspunkt for erfaringsudvekslingen ved starten af kursets anden del. Indlæg kommenteres løbende af kursusafholdere og medkursister, således at der undervejs kan ske en refleksion og evt. justering af brugen af de valgte digitale medier.

Dag 3

ERFARINGSUDVEKSLING

9.30 – 10.00: Ankomst og kaffe

10.00 – 12.00 Plenum: Erfaringsudveksling fra de gennemførte undervisningsforløb

I plenum holder udvalgte kursister korte oplæg

Ved Jan Nygaard Foged

90 minutter til oplæg & fælles diskussion, 30 minutter til individuelle samtaler/diskussioner.

I plenum gennemgås erfaringer fra den mellemliggende periodes afprøvninger. Dette sker med udgangspunkt i de tre tidligere præsenterede kompetencer:

 

 • Deltagelseskompetence
 • Informationskompetence
 • Udtryks- og formidlingskompetence

 

Kursusdeltagere med eksemplariske afprøvninger (for eksempel en eklatant men velreflekteret fiasko) vil (forinden) blive bedt om at holde korte oplæg, og alle andre er naturligvis også velkomne til at byde ind. Diskussion af muligheder, barrierer, fejl og nye ideer er i centrum.
Erfaringsudvekslingen sker ved præsentationer, mundtlig drøftelse og mikroblogging.

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 14.00 Ministeriets arbejde med formidlingskompetencer og nye eksamensformer

Ved Sune Weile eller anden repræsentant for ministeriet (evt. via hangout)

Med de mange nye sociale medier har eleverne mulighed for at formidle faglig viden på mange forskellige måder. Det giver gode muligheder for at træne både mundtlig og skriftlig formidling i fagene, men hvordan er de nye muligheder i den daglige undervisning koblet sammen med eksamen, og hvilke udfordringer står vi overfor, når de nye digitale medier skal indarbejdes i eksamen.

14.15-17.30: Spil i undervisningen – Eksperimentarium 3

Mange elever, og især nogle elevtyper, kan blive fuldstændig opslugte af computerspil. For at klare sig godt i et computerspil skal man ofte – uden at man måske tænker over det – lære noget. Det virker derfor oplagt at overveje om computerspil med fordel kan inddrages i undervisningen.

I oplægges gives et overblik over forskning om computerspil og læring. En række anvendelige spil og spiltyper fremhæves. Relevans, udbytte og perspektiver i forhold til undervisning i gymnasiet diskuteres. Omdrejningspunktet er de tre digitale kompetencer:

 • udtrykskompetencer og computerspil
 • informationskompetencer og computerspil
 • deltagelseskompetencen og computerspil

Vi laver desuden fælles brainstorm og idéudveksling på, hvordan spil på forskellige måder kan indgå i undervisningen.

Vi får (virtuelt) besøg af en spiludvikler, der udfordrer den traditionelle opfattelse af undervisning, i en dialog om hvordan grænsen mellem medier nedbrydes – og hvordan man kan lave grænseoverskridende undervisning.

Megen undervisning foregår stadig inde i klasselokalet, mens den “digitale forbindelse” til resten af verden ofte ikke udnyttes til at skabe undervisning på tværs af grænser & barrierer. Opsamlingen rummer på den baggrund en dialog om muligheder herfor.

18.00 – 20.00 Middag

20.00 – 21.30 Legestue

Efter en lang dag fyldt med information, diskussioner og refleksion har vi valgt et lidt mere uformelt aftenprogram, idet der bliver mulighed for at prøve forskellige spil. Forhåbentlig kan vi ved at prøve en række spil have et endnu bedre udgangspunkt for at undersøge, hvordan spil kan bruges i undervisningen

Dag 4

7.00-8.00: Morgenmad

Kl. 8.00-8.30: Læringsfællesskaber og læringsnetværk

Oplæg til gruppearbejde

Ved Jan Nygaard Foged og Mathias Poulsen

Med de mange (sociale) it-værktøjer og it-platforme har vi bedre muligheder end nogensinde for at indgå i værdifulde læringsfællesskaber og -netværk, også uden for vores egen skole.
Hvad vil det sige at indgå i “læringsnetværk” og hvordan bliver det en naturlig del af dit arbejde?

Kl. 8.30-10.15:Netværksmobilisering

Gruppearbejde

Ved Jan Nygaard Foged

Grupperne udarbejder konkrete forslag til:

 • Hvordan vedligeholder vi og udbygger vort netværk om itdidaktik efter kurset?
 • Hvordan kan vi samarbejde om digital dannelse på tværs af skoler og fag?
 • Hvordan formidler vi og hvordan skaber vi dialog på egen skole (fx. hvilke kommunikationsformer)?
 • Hvordan bliver refleksionen synlig og tilgængelig for kollegaer, som ikke har været med på kurset?

Kl. 10.30-12.00: It-didaktisk designværksted

Ved Mathias Poulsen, Jan Nygaard Foged og Jeppe Kragelund

På baggrund af de hidtidige erfaringer og refleksioner arbejder deltagerne videre med udvikling af konkrete planer for fortsatte eksperimenter med it-didaktik i undervisningen. Undervejs kan der sparres både med kursister og kursusledere.

12.00 – 13.00: Frokost

13.00-14.00: Symposium med opsamling af idéer til fremtidig undervisning

Ved Jan Nygaard Foged og Jeppe Kragelund

Med udgangspunkt i formiddagens arbejde laver vi i fællesskab et idékatalog med forslag til, hvordan deltagerne også efter kursets afslutning kan fortsætte udforskning og udvikling af itdidaktik i praksis.

14.00-15.00: Opsamling og evaluering